1. ساختار اتم

4. ترکیب های کووالانسی

7. ترمودینامیک

10. تعادل شیمیایی

2. روندهای تناوبی

5. ترکیب های آلی

8. محلول ها

11. اسید و باز

3. ترکیب های یونی

6. استوکیومتری

9. سینتیک شیمیایی

12. الکتروشیمی