شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

1. ساختار اتم

⚠️ توجــه کنیــد :

💯 برای خرید کتاب مکمل کلاس مهندس آقاجانی : کلیک کنید

💯 حتماً در کانال تلگرام ما عضو باشید : aghajanishimi@

.

.

.

.

.

 

جلسه اول. جدول تناوبی خوانی به روش مهندس آقاجـانی

جلسه دوم. جدول تناوبی خوانی به روش مهندس آقاجـانی

جلسه سوم. اعداد کوانتومی

جلسه چهارم. اعداد کوانتومی

جلسه پنجم. اصل آفبا – ترتیب پرشدن زیرلایه ها از الکترون

جلسه ششم. اصل آفبا – روش گاز نجیب. استثناء های آرایش الکترونی. آرایش یون فلزهای واسطه

جلسه هفتم. اصل آفبا – الکترون های ظرفیتی. تعیین شماره تناوب و گروه

جلسه هشتم. اصل آفبا

حل تست های موضوعی کتاب : 57 – 64 – 67 – 71 – 94

جلسه نهم. اصل آفبا

حل تست های موضوعی کتاب : 99 – 100 – 112 – 84 – 117

جلسه دهم. اصل آفبا

حل تست های دوپینگ کتاب : 222 – 184 – 247 – 165 – 220 – 223

حل تست های موضوعی کتاب : 72

جلسه یازدهم. اصل آفبا

حل تست های موضوعی کتاب (تست های ترکیبی) : 114 – 110 – 68 – 77

جلسه دوازدهم. اصل آفبا – تفاوت نوترون با …

حل تست های موضوعی کتاب : 76 – 69 – 65

حل تست های دوپینگ کتاب : 267 – 269 – 266

 

جلسه سیزدهم. اصل آفبا – انرژی های یونش متوالی یک عنصر

حل تست های موضوعی کتاب : 119 و 120

 

جلسه چهاردهم. انرژی های یونش متوالی یک عنصر

حل تست های موضوعی کتاب : 121

حل تست های دوپینگ کتاب : 278 – 275 – 282

جلسه پانزدهم. ایزوتوپ ها

جلسه شانزدهم. ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین

حل تست های موضوعی کتاب : 2 – 4 – 5 – 6

حل تست های دوپینگ کتاب : 133 – 135