شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

10. تعادل شیمیایی

⚠️ توجــه کنیــد :

 

💯 تا لود شدن کامل صفحه شکیبا باشید!

💯 برای خرید کتاب مکمل کلاس مهندس آقاجانی : کلیک کنید

💯 حتماً در کانال تلگرام ما عضو باشید : aghajanishimi@

.

.

.

.

.

 

جلسه اول. مسائل ثابت تعادل K

حل تست های موضوعی کتاب : 22 – 24

جلسه دوم. مسائل ثابت تعادل K

حل تست های موضوعی کتاب : 9 – 54 – 40

جلسه سوم. مسائل ثابت تعادل K

حل تست های موضوعی کتاب : 25 – 28 – 42 – 48 – 43

جلسه چهارم. مسائل ثابت تعادل K

حل تست های موضوعی کتاب : 41 – 20 – 36 – 63 – 61

جلسه پنجم. مسائل ثابت تعادل K

حل تست های موضوعی کتاب : 46 – 62 – 64 – 55

حل تست های دوپینگ کتاب : 57 – 28 – حل یک تست!

جلسه ششم. کتاب خوانی کتاب درسی (مفاهیم اولیه تعادل) (صفحات 30 تا 38 کتاب درسی)

جلسه هفتم. کتاب خوانی کتاب درسی (مفاهیم اولیه تعادل) (صفحات 30 تا 38 کتاب درسی)

جلسه هشتم. کتاب خوانی کتاب درسی (مفاهیم اولیه تعادل) (صفحات 30 تا 38 کتاب درسی)

 

جلسه نهم. خارج قسمت واکنش Q

حل نمونه حل شده صفحه 45 کتاب درسی

حل تست های موضوعی کتاب : 10 – 31

جلسه دهم. خارج قسمت واکنش Q

حل تست های موضوعی کتاب : 51 – 52 – 56

حل تست های دوپینگ کتاب : 50 – 59

جلسه یازدهم. تفسیر ثابت تعادل K

حل فکر کنید صفحه 43 کتاب درسی

حل تست های موضوعی کتاب : 6

جلسه دوازدهم. حل 3 تیپ مسائل تعادل

حل خود را بیازمایید صفحه 41 کتاب درسی

حل تست های موضوعی کتاب : 3 – 53

 

جلسه سیزدهم. عوامل موثر بر تعادل (اثر غلظت)

 

جلسه چهاردهم. عوامل موثر بر تعادل (اثر فشار)

جلسه پانزدهم. عوامل موثر بر تعادل (اثر دما)

جلسه شانزدهم. عوامل موثر بر تعادل

حل تست های دوپینگ کتاب : 88

حل تست های موضوعی کتاب : 78 – 76 – 74 – 73 – 70 – 82 – 80

جلسه هفدهم. عوامل موثر بر تعادل

حل تست های موضوعی کتاب : 98 – 94 – 92 – 87 – 85 – 104 – 103

حل تست های دوپینگ کتاب : 74 – 89

جلسه هیجدهم. متن خوانی کتاب درسی (شیمی و زندگی – فرایند هابر)

جلسه نوزدهم. متن خوانی کتاب درسی (شیمی و زندگی – فرایند هابر)

جلسه بیستم. متن خوانی کتاب درسی (شیمی و زندگی – فرایند هابر)