شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

6. استوکیومتری

⚠️ توجــه کنیــد :

 

💯 برای خرید کتاب مکمل کلاس مهندس آقاجانی : کلیک کنید

💯 حتماً در کانال تلگرام ما عضو باشید : aghajanishimi@

.

.

.

.

.

.

جلسه اول. انواع واکنش های شیمیایی (تجزیه)

جلسه دوم. انواع واکنش های شیمیایی (تجزیه)

جلسه سوم. انواع واکنش های شیمیایی (ترکیب)

جلسه چهارم. انواع واکنش های شیمیایی (ترکیب)

جلسه پنجم. انواع واکنش های شیمیایی (سوختن)

جلسه ششم. انواع واکنش های شیمیایی (جابه جایی یگانه)

جلسه هفتم. انواع واکنش های شیمیایی (جابه جایی دوگانه)

جلسه هشتم. انواع واکنش های شیمیایی (واکنش های حفظی)

جلسه نهم. انواع واکنش های شیمیایی (واکنش های حفظی)

جلسه دهم. انواع واکنش های شیمیایی (واکنش های حفظی)

جلسه یازدهم. انواع واکنش های شیمیایی (واکنش های حفظی)

جلسه دوازدهم. موازنه واکنش های شیمیایی

جلسه سیزدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه چهاردهم. مسائل استوکیومتری

جلسه پانزدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه شانزدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه هفدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه هیجدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه نوزدهم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیستم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و یکم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و دوم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و سوم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و چهارم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و پنجم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و ششم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و هفتم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و هشتم. مسائل استوکیومتری

جلسه بیست و نهم. مسائل فرمول تجربی

جلسه سی ام. مسائل فرمول تجربی

جلسه سی و یکم. مسائل فرمول تجربی